O nás

Historie:

Budova byla vystavěna pro městské dívčí reformní reálné gymnázium v roce 1928. Od roku 1945 zde byla střední pedagogická škola. Základní škola sídlí v budově od školního roku 1953/54. Rozšířená výuka jazyků byla zavedena mezi prvními několika školami v republice od školního roku 1966/67. Od školního roku 2005/06 byl zde otevřen 1. ročník s výukou angličtiny.

Současnost:

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 5. Naše škola je jediná svého typu v této části a patří k nejstarším školám svého zaměření v České republice. Navštěvuje ji kolem 600 žáků.

Výuka jazyků:

Výuka angličtiny probíhá od 1. ročníku. Projekt jazykové výuky v 1. třídě byl připraven ve spolupráci s katedrou angličtiny na PedF UK a vychází ze společného strategického vzdělávacího cíle Evropské unie zdůrazňujícího výuku cizích jazyků od raného věku. Angličtina je podle učebního plánu vzdělávacího programu „Drtinka4Life“ v 1. a 2. třídě dotována dvěma hodinami týdně a každodenně formou jazykových spršek napříč všemi předměty (počítání v matematice, pokyny v tělesné a pracovní výchově apod.). Během prvních dvou let jde o to získat základní slovní zásobu, osvojit si základní fráze a naučit se nebát se mluvit anglicky.
Od 3. třídy se anglický jazyk vyučuje intenzivně, a to čtyři hodiny týdně, a od 5. třídy si žáci volí další světový jazyk - němčinu, francouzštinu, nebo španělštinu - formou povinně volitelného předmětu. Třídy se na jazykovou výuku dělí na polovinu.

Škola klade velký důraz na vypěstování pevných učebních návyků a vlastností vedoucích k zvládnutí náročného studia, 80% žáků pokračuje ve studiu na gymnáziích. Absolvováním naší školy žáci získají dobré znalosti cizích jazyků a mohou úspěšně pokračovat ve studiu na středních školách poskytujících jazykovou návaznost, případně i výuku některých předmětů v cizím jazyce. Mají základy pro skládání mezinárodních jazykových zkoušek.

Školní akce, soutěže, projekty:

Studijní aktivity žáků jsou doplněny různými vzdělávacími akcemi, pravidelnými kurzy (lyžařský, první pomoci, adaptační), školami v přírodě (letní i zimní) a vzdělávacími výjezdy do zahraničí. Žáci se účastní mnoha soutěží organizovaných nejen naší školou.
Ve škole se pravidelně uskutečňují různé projekty, z jazykových např. Edison. V letech 2013 - 2015 probíhal ve škole projekt Evropské unie V.I.O.L.A. (Values In Our Lives Always) v rámci programu Comenius, ve kterém jsme spolupracovali se školami ze sedmi zemí Evropy na společném tématu, kterým byly morální hodnoty.

Zápis a přestup žáků:

Do školy jsou zapisováni žáci do 1. ročníku na základě zápisu. Do 3. ročníku jsou zařazováni noví žáci do naplnění kapacity tříd na základě písemné žádosti rodičů. Obdobně je to u přestupu žáků do 6. ročníku.

Další nabídky školy:

Škola provozuje školní družinu, která je otevřena pro žáky 1. až 3. ročníku.

Děti se mohou přihlásit do mimoškolních aktivit v rámci školního klubu, kroužky jsou z oboru uměleckého, jazykového, hudebního, sportovního aj.

Školní jídelna je v budově školy a nabízí výběr ze tří jídel.