Výchovné poradenství

ZMĚNA VE VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Letos nově nevyplňují přihlášky ke studiu žáci/zákonní zástupci, ale poskytne je vytištěné škola včetně QR kódu. K tomu je zapotřebí, aby žák předal svému třídnímu učiteli údaje o vybraných školách prostřednictvím informačního lístku „Podklady pro přihlášku ke vzdělávání na SŠ“, který obdrží ve škole a pečlivě vyplněný předá zpět třídnímu učiteli či výchovné poradkyni.

Potřebné údaje o vybrané škole a oboru lze najít v Atlasu školství (brožura i elektronicky) a na webových stránkách příslušných škol.

Odevzdání přihlášky ke studiu

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.

Termíny

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

1. termín

2. termín

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

čtvrtek 13. dubna

pátek 14. dubna

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

pondělí 17. dubna

úterý 18. dubna

JZ v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory:

středa 10. května

čtvrtek 11. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Zápisový lístek

Uchazeči o studium na SŠ obdrží zápisový lístek (ZL) na naší škole:

 • žáci 9. ročníku:
  • těm, kteří k 31. 1. 2023 dovršili věku 15 let, předá třídní učitel zároveň s pololetním vysvědčením
  • ostatním převezme ZL zákonný zástupce u třídního učitele
 • žáci 5. a 7. ročníku:
  • nejlépe po vyrozumění o přijetí ke studiu si ZL převezme zákonný zástupce u Ing. Věry Snížkové, zástupkyně školy
  • lze vydat i v zákonné lhůtě, tj. do 15. 3., tamtéž

Uplatnění zápisového lístku:

 • do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí (= zveřejnění výsledků přijímacího řízení)
 • ZL lze uplatnit pouze jednou
 • nedojde-li k odevzdání ZL ve stanovené lhůtě, zaniká možnost vzdělávat se na příslušné SŠ
 • v případě kladného rozhodnutí v odvolacím řízení je možno ZL vyzvednout a uplatnit na příslušné škole podruhé (= autoremedura)

Odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Důležité odkazy

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/336-terminy-jpz-2023

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore