GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany údajů naleznete v Prohlášení - poučení o zpracovávání osobních údajů zde.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce:

Název: Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov
Sídlo: Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Zastoupena: Mgr. Liborem Šrámkem, ředitelem školy
IČO: 69781869
DIČ: CZ 69781869
Tel: 257327427
ID datové schránky: 594t4ff
Elektronická podatelna: reditelna@zsdrtinova.cz
Webové stránky: www.zsdrtinova.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Petr Moucha
Tel.: +420 605 204 655
Email: poverenec@praha5.cz
Adresa pro osobní jednání:
Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13, 150 22 Praha 5, kancelář č. 307,
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 - 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin