GDPR

Od 25. 5. 2018 platí nové nařízení EU.

Přinášíme vám úvodní informace.

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov

Sídlo: Drtinova 1/1861, Praha 5 – Smíchov´, 150 00

Zastoupena: Mgr. Liborem Šrámkem, ředitelem školy

IČO: 69781869

DIČ CZ 69781869

Tel: 257327427

ID datové schránky: 594t4ff

Elektronická podatelna: reditelna@zsdrtinova.cz

Webové stránky: www.zsdrtinova.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jan Klusáček, KPMG Česká republika, s.r.o. sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČO 00553115

Tel.: +420 222 123 111

Email: poverenec@praha5.cz

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, kancelář č. 611,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:30 - 16:30, středa 8:30 – 10:30 hodin