Ekonomika školy

Zveřejňujeme dva dokumenty na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (24/2017 Sb). Zde se ukládá, ve vztahu k příspěvkovým organizacím, vyhotovovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, tyto zveřejňovat před projednáváním a následně po jejich schválení na internetových stránkách zřizovatele a organizace. Zavádí se nové termíny: rozpočet (R) – jako plán výnosů a nákladů na rok a střednědobý výhled rozpočtu (SVR) – což je plán výnosů a nákladů na nejméně dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. Nová ustanovení obsahují § 28 a 28a zákona 250/2000 Sb., ve znění k 21. 2. 2017.


Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 (R), údaje v tis. Kč

Acrobat Reader

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 (SVR), údaje v tis. Kč

Acrobat Reader

Rada MČ Praha 5 usnesením č. RMČ/46/1401/2019 dne 27. 11. 2019 schválila rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 příspěvkových organizací.