Učební plán školního vzdělávacího programu „Drtinka 4 Life” 2018/2019

2018/2019

Předměty

Ročník
1. 2. 3. 4. 5. I. stupeň
celkem
6. 7. 8. 9. II. stupeň
celkem
Český jazyk 9 9 8 6 6 38 4 5 4 5 18
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 16 4 3+1* 3+1* 3+1* 16
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
        2 2 3 3 3 3 12
Matematika 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 16
Informační technologie         1 1 1       1
Prvouka 2 2 2     6          
Přírodověda       1,5 1,5 3          
Vlastivěda       1,5 1,5 3          
Chemie                 2 2 4
Fyzika             1 2 2 2 7
Přírodopis             2 2 2 1 7
Zeměpis             2 1 2 2 7
Dějepis             2 2 2 2 8
Výchova k občanství             1 1 1 1 4
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 5
Dramatická výchova     1 1   2          
Počítačová grafika               1 1   2
Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 1   1 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Týdenní dotace povinných předmětů 22 22 24 24 26 118 29 29 32 32 122
* konverzace anglického jazyka s rodilým mluvčím