Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz

Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu „Drtinka 4 Life“

Škola založila svůj školní vzdělávací program na tradičním zaměření na rozšířenou výuku jazyků, která byla zahájena ve školním roce 1966/67. Mnohaleté zkušenosti s výukou jazyků vedly k vypracování vlastního know-how. Komplexní způsob výuky jazyků je každoročně vysoce hodnocen katedrami jazyků na PedF UK, jejíž studenti absolvují na škole pedagogickou praxi, školskými odborníky z evropských zemí absolvujícími odbornou stáž na naší škole a  samozřejmě absolventy školy.

Rozvoj jazykových kompetencí je pro naši školu prioritní nejen z historického zaměření školy, ale i v důsledku požadavku nutnosti posílení jazykového vzdělávání stanoveného v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, v Bílé knize a následně v Národním plánu výuky cizích jazyků.

Naplňujeme požadavek stanovený Evropskou unií v Lisabonském procesu, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích.

V průběhu jazykového vzdělávání si žáci uvědomují i kulturní hodnotu svého národa a budují si vztah k ostatním kulturám. Studium cizích jazyků chápeme jako jeden z klíčových rozměrů vzdělávání, kultury, občanství a zaměstnanosti.

Důležitým faktorem je i zachování vysokého standardu školy nejen v oblasti jazykové výuky, ale i v poskytnutí příležitosti intenzivního rozvoje schopností nadaných dětí ve smyslu stanovených kompetencí ve všech vzdělávacích oblastech.

Kvalitativní nástroj představuje výuka jazyků v raném věku, a tak zařazujeme výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Kromě dvouhodinové dotace anglického jazyka v 1. a 2. třídě používáme metodu „napříč osnovami“. Od 3. do 9. třídy jsou týdenní dotace angličtiny čtyřhodinové. Další cizí jazyk - německý, francouzský, či španělský - je zařazen již od 5. třídy s dvouhodinovou týdenní dotací a od 6. třídy s tříhodinovou týdenní dotací.

Základní aspekty vztahu učitel - žák jsou „4D“= důvěra, důslednost, disciplína, důmyslnost = Drtinka 4, a to vše pro plnohodnotné uplatnění v životě = „Drtinka 4 Life“.

Školní vzdělávací program je v tištěné verzi k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Libor Šrámek, ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Školní vzdělávací program Acrobat Reader
Školní vzdělávací program - školní družina Acrobat Reader
Školní vzdělávací program - školní klub Acrobat Reader