Vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu „Drtinka 4 Life“

Škola založila svůj školní vzdělávací program na tradičním zaměření na rozšířenou výuku jazyků, která byla zahájena ve školním roce 1966/67. Mnohaleté zkušenosti s výukou jazyků vedly k vypracování vlastního know-how. Komplexní způsob výuky jazyků je každoročně vysoce hodnocen katedrami jazyků na PedF UK, jejíž studenti absolvují na škole pedagogickou praxi, školskými odborníky z evropských zemí absolvujícími odbornou stáž na naší škole a  samozřejmě absolventy školy.

Rozvoj jazykových kompetencí je pro naši školu prioritní nejen z historického zaměření školy, ale i v důsledku požadavku nutnosti posílení jazykového vzdělávání stanoveného v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, v Bílé knize a následně v Národním plánu výuky cizích jazyků.

Naplňujeme požadavek stanovený Evropskou unií v Lisabonském procesu, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou dalších jazycích.

V průběhu jazykového vzdělávání si žáci uvědomují i kulturní hodnotu svého národa a budují si vztah k ostatním kulturám. Studium cizích jazyků chápeme jako jeden z klíčových rozměrů vzdělávání, kultury, občanství a zaměstnanosti.

Důležitým faktorem je i zachování vysokého standardu školy nejen v oblasti jazykové výuky, ale i v poskytnutí příležitosti intenzivního rozvoje schopností nadaných dětí ve smyslu stanovených kompetencí ve všech vzdělávacích oblastech.

Kvalitativní nástroj představuje výuka jazyků v raném věku, a tak zařazujeme výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Kromě dvouhodinové dotace anglického jazyka v 1. a 2. třídě používáme metodu „napříč osnovami“. Od 3. do 9. třídy jsou týdenní dotace angličtiny čtyřhodinové. Další cizí jazyk - německý, francouzský, či španělský - je zařazen již od 5. třídy s dvouhodinovou týdenní dotací a od 6. třídy s tříhodinovou týdenní dotací.

Základní aspekty vztahu učitel - žák jsou „4D“= důvěra, důslednost, disciplína, důmyslnost = Drtinka 4, a to vše pro plnohodnotné uplatnění v životě = „Drtinka 4 Life“.

Mgr. Libor Šrámek, ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Školní vzdělávací program (1. - 7. ročník) Acrobat Reader
Školní vzdělávací program (8. - 9. ročník) Acrobat Reader
Školní vzdělávací program - školní družina Acrobat Reader
Školní vzdělávací program - školní klub Acrobat Reader
Profil absolventa FZŠ Drtinova Acrobat Reader
SWOT analýza 2019 Acrobat Reader