Požadavky ze španělského jazyka

Španělský jazyk se v 5. ročníku vyučuje na základě učebnice La Pandilla 1 (Libro del alumno, Cuaderno de actividades).

V 5. třídě se probírají následující tematické okruhy a gramatické jevy:

Témata:

 • rodina a kamarádi,
 • třída,
 • domácí mazlíčci a zvířata na statku,
 • pokoj a hračky,
 • volný čas a sporty,
 • tělo a vzhled.

Gramatika:

 • rod a číslo podstatných a přídavných jmen, shoda v rodě a čísle,
 • člen určitý a neurčitý podstatných jmen,
 • některá zájmena přivlastňovací, ukazovací a tázací,
 • základní pravidla pro používání a časování sloves (jednotné číslo přítomného času),
 • sloveso být – jeho tři formy ser, estar, hay a pravidla používání,
 • slovesná vazba me gusta (mám rád/a, líbí se mi),
 • nepravidelná slovesa tener, saber,
 • předložky místa.

Žák na konci 5. třídy:

 • pozdraví, rozloučí se, představí se, vyjádří souhlas a nesouhlas,
 • vyjmenuje abecedu, vyhláskuje slova,
 • zná číslovky 1-39,
 • pojmenuje školní potřeby a vybavení třídy,
 • představí základní členy rodiny,
 • pojmenuje domácí zvířata a zvířata na statku,
 • vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období,
 • zná základní barvy,
 • popíše svůj pokoj a hračky,
 • pojmenuje části těla,
 • dokáže říct, co rád/nerad dělá ve volném čase,
 • popíše osobu (fyzický popis, charakter).

Vedení výuky:

Vyučování probíhá zábavnou a dětem snadno přístupnou formou. V hodině se střídají aktivní a pasivní činnosti, práce skupinová, ve dvojicích a individuální. V této věkové kategorii (9 - 12 let) se zaměřujeme hlavně na porozumění mluvenému slovu a rozvoj komunikace jednoduchou konverzací na nejběžnější témata. Využíváme řadu audio-vizuálních pomůcek a dalších názorných výukových materiálů (např. obrázkových karet, plakátů, hraček). Děti si nácvikem krátkých situačních scének a používáním názorných pomůcek osvojují ucelené a gramaticky správné věty a zároveň rozumí tomu, co říkají.

Probírané gramatické jevy a slovní zásobu si žáci osvojují a ověřují pomocí her, soutěží, řešením kvízů, doplňovaček, křížovek, testů a dotazníků.