Požadavky z anglického jazyka

Slovní zásoba a fráze a jejich aktivní využití v odpovídajících tematických celcích v rozsahu učebnice Project 2 (3rd edition) včetně pracovního sešitu.

Spelling – využití abecedy k hláskování slov a nácviku správného pravopisu.

Slovesa – be, have, can (včetně otázky a záporu).

Časy: přítomný prostý a průběhový (včetně otázky a záporu);
minulý – pravidelné tvary (včetně otázky a záporu) – vybraná nepravidelná slovesa;
budoucí – tvary „going to“ (včetně otázky a záporu).

Podstatná jména – se členy určitým i neurčitým, množné číslo, počitatelná a nepočitatelná, some, any, much, many.

Přídavná jména – stupňování.

Další slovní druhy (zájmena, předložky, číslovky) – v rozsahu učebnice Project 2.