Požadavky z anglického jazyka

Slovní zásoba a fráze a jejich aktivní využití v odpovídajících tematických celcích v rozsahu učebnice Project 2 (3rd edition) včetně pracovního sešitu.

Spelling – využití abecedy k hláskování slov a nácviku správného pravopisu.

Slovesa – be, have, can (včetně otázky a záporu).

Časy: přítomný prostý a průběhový (včetně otázky a záporu);
minulý – pravidelné tvary (včetně otázky a záporu) – vybraná nepravidelná slovesa;
budoucí – tvary „going to“ (včetně otázky a záporu).

Podstatná jména – se členy určitým i neurčitým, množné číslo, počitatelná a nepočitatelná, some, any, much, many.

Přídavná jména – stupňování.

Další slovní druhy (zájmena, předložky, číslovky) – v rozsahu učebnice Project 2.

Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz