Hygienická opatření ve škole

Podle telefonických pokynů Hygienické stanice hl. m. Prahy (MUDr. Zlata Marešová) ze dne 17. 9. 2020 cca 14.20 hodin se vyhlašuje karanténa pro všechny žáky 9. A v trvání do 24. 9. 2020. Karanténa končí druhým negativním testem. Informaci předejte třídní učitelce. Žák smí přijít do školy až po tomto oznámení (teoreticky 25. 9.).

Vzhledem k doporučením státu přijala škola k 1. 9. 2020 opatření formulovaná v přiložené směrnici.

Ze směrnice vybíráme zejména:

 • Vstup do budovy školy v době od 7:30 do 15:00 je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Rodičům a ostatním osobám jen se zakrytými ústy a nosem.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Dezinfekce rukou probíhá také po každém vzdělávacím bloku a před vstupem do školní jídelny.
 • Žákům nemocným nebo s příznaky nákazy covid-19 je ihned poskytnuta rouška a žáci jsou od kolektivu izolováni v samostatné místnosti. Škola informuje zákonného zástupce. V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žákům je zakázáno odkládat jídlo, nápoje, použité obaly a kapesníky na lavice i do lavic.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů.
 • Veškeré zdravotní problémy nahlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli, případně vedení školy.
 • V prostoru šatních skříněk se žáci zdržují co nejméně.
 • V případě prokázání nákazy škola vyčkává na pokyn Hygienické stanice hlavního města Prahy.
 • Od čtvrtka 3. 9. se zavádí povinnost nosit roušky mimo učebny ve všech prostorách školy.
 • Od pátku 18. 9. 2020 je povinnost nosit roušku i ve třídách na II. stupni.
 • Žákům II. stupně je umožněno trávit velké přestávky venku.
 • Dle usnesení MHMP č. BR HMP 04/20 je povinností všech osob vstupujících do budovy školy si dezinfikovat ruce. U vchodu pověřená osoba zajistí dohled nad tímto opatřením.
 • Ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020 škola neplánuje.

Děkujeme za pochopení.

Dokumenty ke stažení
Směrnice Acrobat Reader