Stanovy parlamentu

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

 • vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli,
 • napomáhá zlepšení prostředí školy,
 • pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd,
 • přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu,
 • podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků,
 • zveřejňuje názory a nápady žáků,
 • posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků.

Žákovský parlament má povinnost:

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy,
 • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy,
 • dbát na tradici a dobré jméno školy,
 • být reprezentantem školy.

Práva člena žákovského parlamentu:

 • vyslovit svůj názor na jednání parlamentu,
 • dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem školy,
 • radit se s třídou,
 • být seznámen s řešením každé vznesené připomínky.

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

 • účastnit se všech jednání parlamentu,
 • zastupovat třídu při řešení problémů,
 • přednášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky,
 • náměty z řad spolužáků přednášet na jednání parlamentu,
 • nevyužívat nepřiměřeně výhody parlamentáře v neprospěch třídy.

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

 • spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci projektů a akcí,
 • nepřekřikovat se, vzájemně se poslouchat,
 • předávat nezkreslené informace spolužákům,
 • nezlehčovat problémy,
 • řešit školní problémy,
 • chovat se slušně a ohleduplně k ostatním.