Informace pro žáky nepřijaté na SŠ v prvním kole přijímacího řízení

Informace pro žáky nepřijaté na SŠ v prvním kole přijímacího řízení

Odvolání

Nutné podat do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal) 
Datum 
Odvolání proti nepřijetí ke studiu 
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno. 
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka 
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka 
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno 
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Přihláška na druhé kolo

2. kolo přijímacího řízení vyhlašují školy na základě rozhodnutí ředitele, je zapotřebí je pečlivě sledovat.

Uchazeč může podat neomezený počet přihlášek, přihláška obsahuje pouze jednu školu, ostatní náležitosti jsou stejné jako v 1. kole.