Hlavní změny přijímacího řízení na střední školy

V prvním kole přijímacího řízení je možno podat pouze dvě přihlášky.

Základní školy nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení (bude-li ho žák požadovat, vyhovíme).

Ředitel střední školy určí seznam přijatých uchazečů do tří pracovních dnů a na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí již ředitel střední školy neodesílá, je tedy nutno sledovat webové stránky škol nebo jejich vývěsní tabule, aby uchazeč zjistil, zda je přijat na střední školu a včas doručil příslušné střední škole zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí může uchazeč obdržet např. při podání zápisového lístku, při nástupu 1. září, kdykoliv obyčejnou zásilkou apod.).

Rozhodnutí o nepřijetí ředitel školy odesílá.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do deseti pracovních dnů ode dne oznámení (nikoli doručení rozhodnutí). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v  případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (ředitel školy je povinen v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů).

Vyplněné přihlášky odevzdávají žáci třídnímu učiteli (doplnění prospěchu), ten výchovnému poradci, který je vždy v pátek předloží k podpisu řediteli školy.

Zápisové lístky budou vydávány takto:
Uchazeči o víceletá gymnázia – vyzvedávají rodiče u zástupkyně ředitele po informaci o přijetí žáka.
Žáci devátých ročníků – po jarních prázdninách u třídního učitele, a to buď žákovi proti předložení občanského průkazu, nebo zákonnému zástupci po domluvě s třídním učitelem.