Bezpečné cesty do školy

Na jaře 2020 se škola zapojila do programu Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Součástí programu byl projektový týden, který se uskutečnil od 14. do 18. září 2020

V průběhu projektového týdne bylo průřezové téma dopravní výchovy začleněno do jednotlivých předmětů 1. a 2. stupně. V rámci českého jazyka žáci pracovali na projektu „Do školy na kole“, v matematice byly řešeny slovní úlohy s dopravní tématikou, v zeměpise žáci vytvořili plánek cesty do školy, kam vyznačili nebezpečná místa, v informatice připravovali pracovní listy, v hodinách hudební výchovy zpívali tematicky zaměřené písně, ve výtvarné výchově tvořili plakáty nebo interaktivní magnetickou hru, občanská výchova byla zaměřená na bezpečnost. V pátek 18. září akce vyvrcholila závěrečným projektem, který připravovali učitelé ve spolupráci s žáky 9. ročníku. Pro první stupeň tak vzniklo celkem 11 stanovišť zaměřených na opakování dopravních značek, pravidel silničního provozu, povinné výbavy jízdního kola nebo na praktický nácvik oblékání reflexních vest a umístění výstražného trojúhelníku v případě dopravní nehody. Na školních hřištích vznikla sportovní stanoviště, kde se konala jízda na koloběžce a nejrůznější hry zaměřené na koordinaci, přesnost a hbitost. Druhý stupeň si v průběhu týdne naplánoval s třídním učitelem pěší výlet nebo za použití městské hromadné dopravy, na kterém monitorovali způsob dopravy Pražanů a dodržování pravidel silničního provozu. Ve spolupráci s učiteli vznikl také pracovní list, který v průběhu dne žáci řešili. Z hodnocení žáků vyplývá, že akce byla úspěšná a splnila svůj cíl.

Žáci se také mohli zapojit do akce Pěšky do školy, a udělat tak něco pro své zdraví. 

 

H A R M O N O G R A M

duben 2020 dotazníková šetření
červen 2020  schůzka odborné skupiny - prezentace výsledků na MČ Praha 5
11. září 2020 monitoring okolí školy - žáci 9. A
14. - 18. září 2020 školní projekt
listopad 2020 schůzka odborné skupiny - prezentace dopravní studie
prosinec 2020 Školní plán mobility